Handbook - מתמטיקה אוניברסיטאית

בן ציון קון

הספר מיועד לשמש כמורה דרך לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, הלומדים קורסים שונים במתמטיקה ברמות שונות.
בעזרתו יכול הקורא לרענן את ידיעותיו, להשלים נושאים הידועים לו בחלקם, למצוא נוסחאות המתאימות לפתרון תרגילים שונים.
מכיל הגדרות, נוסחאות ומשפטים ברוב הקורסים המתמטיים הנלמדים בטכניון ובמוסדות אחרים.
שימושי במיוחד לצורך הכנת שיעורי בית, לסיכום חומר הלימוד לפני בחינות ומיועד לשימוש בכל הרמות.
הספר מחולק לחמישה עשר נושאים שונים.

1. מושגי יסוד
2. פונקציות: תוכניות כלליות, קבוצות של פונקציות אלמנטריות, הצגה פרמטרית, פונקציות במערכת קואורדינטות קוטבית
3. גיאומטריה אנליטית. וקטורים
4. חשבון דיפרנציאלי של פונקציה במשתנה אחד
5. חשבון אינטגרלי של פונקציה במשתנה אחד
6. טורים: חיוביים, כלליים וטורי פונקציות
7. חשבון דיפרצניאלי של פונקציות במספר משתנים: גבולות ורציפות, דיפרנציאביליות, נגזרת מכוונת, פונקציות סתומות, אקסטרמום של פונקציות במספר משתנים
8. חשבון אינטגרלי של פונקציות במספר משתנים: אינטגרל תלוי בפרמטר, אינטגרל כפול, אינטגרל משולש
9. אנליזה נומרית: פונקציות נומריות, פונקציות וקטוריות במשתנה אחד ובשני משתנים, שדה סקלרי ושדה וקטורי, אינטגרל קווי ומשטחי
10. אלגברה: מספרים מרוכבים, פולינומים, מרחבים וקטוריים, מטריצות, דטרמיננטים, העתקות ליניאריות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, תבניות ריבועיות, מרחבים עם מכפלה פנימית
11. משוואות דיפרנציאליות רגילות: משוואות ליניאריות מסדר n, פתרון מד"ר על ידי טורים, בעיות שטורם-ליוביל
12. פונקציות מרוכבות: פונקציות אנליטיות, אינטגרל של פונקציה מורכבת, טורי טיילור ולורן, שארית (Residue) ושימושיו, קטבים ואפסים
13. טורי פורייה והתמרות אינטגרליות: טור פורייה טריגונומטרי, אינטגרל פורייה, התמרת פורייה, התמרת לפלס, משוואות דיפרנציאליות חלקיות
14. משוואות ליניאריות וקווזי ליניאריות: משוואת הגלים, שיטת הפרדת משתנים, בעית לפלס
15. קובינטוריקה והבינום של ניוטון
16. לוח אינטגרלים