סטטיסטיקה והסתברות

אלכס קופרמן

עריכה מדעית: קלרה זיסקין
עיצוב עטיפה: ענת קופרמן

ספר זה מכיל את כל חומר הלימוד בסטטיסטיקה והסתברות ברמות 3 ו-4 יחידות לימוד, בהתאם לתוכניות הלימודים במתמטיקה של משרד החינוך והתרבות.
החוברת מיועדת לתלמידים הלומדים בבתי הספר התיכוניים, לנבחנים חיצוניים ולתלמידים הלומדים במכללות ובמכינות השונות.
הספר מכיל חומר תיאורטי נדרש ואוסף עשיר של דוגמאות פתורות, אשר מטרתן להביא לקליטה מהירה ומעמיקה יותר של החומר.
בספר ניתן למצוא אוסף מגוון של שאלות לעבודה עצמית.
על התלמיד לרשום את ההסברים ואת הפתרונות בגוף החוברת, במקומות המסומנים, דבר העשוי להביא להגברת קצב הלימוד והקניית הרגלי עבודה נכונים.
שאלות המסומנות בכוכב קשות יותר ובדרך כלל מתאימות רק לתלמידים הלומדים ברמה של 4 יחידות לימוד.
בחלק האחרון של ספר מרוכזות שאלות מעורבות במתכונת בחינות הבגרות, ברמה של 3 ו-4 יחידות לימוד.

חלק I: סטטיסטיקה
פרק ראשון: מושגי יסוד: סוגי משתנים, הצגות גרפיות
פרק שני: מדדים מרכזיים: הממוצע, החציון והשכיח
פרק שלישי: מדדי פיזור: השונות וסטיית התקן
פרק רביעי: מדדי פיזור יחסי: מקדם הפיזור, ציון התקן, מאונים, עשירונים ורבעונים

חלק II: הסתברות
פרק חמישי: ניסויים מקריים, מרחב התוצאות, הסתברות בניסוי הסתברותי אחיד
פרק שישי: חוקי הסתברות יסודיים
פרק שביעי: מאורעות בלתי תלויים
פרק שמיני: מאורעות תלויים, הסתברות מותנית
פרק תשיעי: חישוב הסתברות באמצעות דיאגרמת עץ
פרק עשירי: ניסויים בינומיים, נוסחת ברנולי
פרק אחד עשר: התפלגות נורמלית
פרק שניים עשר: הסתברות גיאומרטית